Privacyverklaring

De Stichting Honswijk-Everdingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy derhalve wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. De Stichting Honswijk-Everdingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het doel van de Stichting is drieledig:

 1. Het bevorderen van het behoud én de ontwikkeling van de forten Everdingen en Honswijk inclusief hun omgeving als integraal onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een zinvol (her)gebruik staat hierbij centraal.
 2. Het bevorderen en verstrekken van informatie en het bijdragen aan educatie over de cultuurhistorische en natuurwaarden van de Forten en hun omgeving: dit als onderdeel van het grotere geheel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Rivierenland.
 3. Het promoten en zelf organiseren van activiteiten die ten goede komen aan de onder 1 en 2 genoemde doelen.

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Honswijk-Everdingen verwerkt ten behoeve van:

 •  Communicatie over rondleidingen en andere vragen (Naam + Telefoonnummer + E-mail). Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd bij de aanvraag.
 • Communicatie naar vrijwilligers zoals nieuwsbrieven en andere bijzonderheden (Naam + Adres + Telefoonnummer + Email + Geboortedatum + Kleding maat).

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de Stichting Honswijk-Everdingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij maken uitsluitend back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van een externe partij voor Webhosting. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • De stichting Honswijk-Everdingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en vernietigt deze na maximaal 1 maand.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Stichting Honswijk-Everdingen
KvK: 54123321