Historie

Bouwonderdelen van het fort

Onderdelen fort: aardwerk met vier bastions, fortgracht, ronde bomvrije geschutstoren met aangeaarde contrescarpgalerij, restant torengracht, bomvrije gebouwen (remises, kazerne), betonnen schuilplaatsen, mitrailleurkazemat, houten loodsen en fortwachterswoning.

Inundatiemiddelen: inlaatsluis aan de Lek, toeleidingskanaal, fortgracht met beersluis, damsluis en inundatiekanaal.

Restanten van werken in de directe omgeving: loopgraven/infanteriestelling in de uiterwaard aan de oostzijde van het fort (1914-1918, 1939/’40), nevenbatterijen aan de westzijde van de Diefdijk (1879), groepsschuilplaatsen infanteriestelling aan de oostzijde van de Diefdijk (1939-1940).

Batterij boven op de geschutstoren: het terreplein ligt op 11,35 m; de borstwering is 5 m breed en 37 m lang; de vuurlijn ligt op 18,15 m NAP.

Borstweringen fortwal: dikte: 5,5 tot 10 meter; hoogte oorspronkelijk 8,9 m. NAP, later verhoogd met 50 – 80 cm. De vuurlijn lag op 9,5 en 11,1 m. NAP.

Borstweringen frontcourtine ; was bij de 4 emplacementen bekleed met gefundeerde  puinmuren, bekleed met 0,5 m beton, hoogte 1 meter. In de muur per emplacement twee munitienissen in de muur.

Gronddepot: oorspronkelijk in rechter keelbastion, t.b.v. tijdelijke blindering.

Grachten: de torengracht is 24 m lang en 4 m breed. Breedte van de fortgracht is 30 m. Breedte toeleidings-inundatiekanaal ca. 55 m.

Beknopte bouwgeschiedenis

1841-1845 sloop boerderij(en), omlegging Lekdijk, aanleg aardwerken wallen met bastions (gebastioneerd tracé) o.l.v. 1ste luit.ing. Niland Bannier en 2de luit.ing. Klijnsma.

1845-1847 bouw van de ronde bakstenen geschutstoren met gracht en ophaalbrug; o.l.v. 1ste luit.ing. Niland. Bannier en luit.ing. Van Assendelft de Coningh. Uitvoering aannemer De Jong uit Gorinchem. Steenlegging begane grond in 1846 door mej. A.H. Muschart. De toren is 19 m hoog, gefundeerd op 1356 palen van o.a. 18 m lang. De muren op de begane grond aan de oostzijde zijn 3,21 m dik, op de eerste verdieping 2,90 m en aan de westzijde 1,76 m. De doorsnede van de toren is ca. 40 meter.

1861 dak boven de centrale lucht- en lichtkoker van de toren.

1874 verbeteringen aan het fort: contrescarp galerij o.l.v. kapt.ing. Van Canter Cremer en 1ste luit. Ing. Van Schermbeek.

1875 aansluiting met Lekdijk oostzijde vervangen door een stenen sluisbeer; een voor het fort gelegen wapenplaats werd geslecht; o.l.v. 1ste luit.ing. Van Schermbeek en 2de luit.ing. Koolemans Beijnen.

1877 twee bomvrije gebouwen (remises en schuilplaatsen), gefundeerd op 318 palen van 11 meter. Een blindeerbare wachterswoning (muren 0,78 cm dik) en twee artillerieloodsen; o.l.v. kapt.ing. Van Schermbeek en 1ste luit.ing. Nieszen en later 2de luit.ing. Mijsberg

1880-1881 voltooiing verbetering ‘der Stelling van Everdingen’, o.a. wijzing van de plongées en emplacement en maken van de borstweringsmuren; o.l.v. 2de luit.ing. Mijsberg.

1881 en 1882, , o.a. loods geniemateriaal, palisadenkap, houten beschotten, britsen in toren en contrescarpgalerij.

1883 verbetering ventilatie en waterdichtheid gebouwen.

1884 ijzeren afrastering in de keel van het fort.

1887 ophogen van de omgelegde Diefdijk.

1890 verbeteren verlichting van de lokalen in de toren.

1898 gebouw B2: verzwaren steunvleugelmuur bovenverdieping, verlengen bekledingsmuur, verhogen en verzwaren van de gronddekking.

1899 verbeteren afrastering tussen toren en contrescarpgalerij; afbreken van de ophaalbrug over torengracht en dempen grootste deel torengracht.

1905-1906 verbeteren drinkwatervoorziening: aanbrengen welpijp (diepte 16,50 m) en pompinrichting in de toren, wijziging regenbakken en afleiding via druipkokers naar de fortgracht.

1907 wijzigen houten bekledingen; maken van munitienissen; enige wijzigingen in het aardwerk.

1914/’18 Gemobiliseerd gedurende WOI. infanteriestelling oostelijk in de uiterwaard voor het fort, met loopgraven in ophoging en betonnen groepsschuilplaatsen type 1918/II.

1939-1940 Gemobiliseerd aan de vooravond van WOII

1940 zes betonnen groepsschuilplaatsen type ‘P’ en een gietstalen mitrailleurkazemat.

1962 In gebruik bij 580 Munitie Depot Compagnie en Inspectie Technische Dienst.

1966 Deel van het fort in gebruik bij de Explosieven Opruimings Dienst (EOD).

1970 Rijksmonument.

1973 Geheel in handen van de EOD.

1992 Restauratie van het fort.

2012 De EOD verhuist naar Soesterberg, m.u.v. de zware röntgen.

2014 Overdracht van het fort door Defensie aan ministerie van Economische Zaken.

2014 Overdracht van het fort door Economische Zaken aan speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret.